طرح های ستاره شو

یک ماهه

برنامه حجمی و ساعتی : دارد
کارگاه مشاوره : ندارد
پشتیبانی آنلاین : ندارد
پشتیبانی تلفنی : ندارد
مشاوره روانشناسی : ندارد
مشاوره تغذیه : ندارد
مشاوره تغذیه : ندارد
جزوه های آموزشی : ندارد
فیلم آموزشی : ندارد
بن تخفیف کتاب : ندارد
2 جلسه در ماه
ثبت نام

سه ماهه

برنامه حجمی و ساعتی : دارد
کارگاه مشاوره : دارد
پشتیبانی آنلاین : دارد
پشتیبانی تلفنی : دارد
مشاوره روانشناسی : ندارد
مشاوره تغذیه : ندارد
مشاوره تغذیه : ندارد
جزوه های آموزشی : ندارد
فیلم آموزشی : ندارد
بن تخفیف کتاب : ندارد
2 جلسه در ماه
ثبت نام

شش ماهه

برنامه حجمی و ساعتی : دارد
کارگاه مشاوره : دارد
پشتیبانی آنلاین : دارد
پشتیبانی تلفنی : دارد
مشاوره روانشناسی : دارد
مشاوره تغذیه : دارد
مشاوره تغذیه : دارد
جزوه های آموزشی : دارد
فیلم آموزشی : دارد
بن تخفیف کتاب : دارد
حداقل 2 جلسه در ماه
ثبت نام

یک ساله

برنامه حجمی و ساعتی : دارد
کارگاه مشاوره : دارد
پشتیبانی آنلاین : دارد
پشتیبانی تلفنی : دارد
مشاوره روانشناسی : دارد
مشاوره تغذیه : دارد
مشاوره تغذیه : دارد
جزوه های آموزشی : دارد
فیلم آموزشی : دارد
بن تخفیف کتاب : دارد
حداقل 2 جلسه در ماه
ثبت نام
?>